Scharakteryzuj ustrojowe podstawy działania władzy sądowniczej

Pobierz

Do kompetencji sądów należy rozstrzyganie sporów na podstawie ustaw oraz rozstrzyganie sporów konstytucyjnych.. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.. sposób powoływania i różnice ustrojowe między trybunałami.. Konstytucja jest .Trójpodział władzy - koncepcja organizacji państwa podana przez Monteskiusza (fr.. •Funkcja dystrybucyjna - prawo rozdziela dobra i ciężary, wynikające z funkcjonowania państwa np. przez podatki.Władza ustawodawcza.. Konstytucja RPWładza sądownicza w Polsce: Podstawową funkcją organów sądownictwa w naszym kraju jest zapewnienie ochrony prawnej, tzn. prowadzenie ochrony przy pomocy obowiązujących przepisów prawa: dóbr oraz wartości koniecznych do egzystencji jak również prawidłowego rozwoju ludności, zarówno jednostki jak i grup społecznych.POZYCJA USTROJOWA WYBRANYCH ORGANÓW PAŃSTWA W KONTEKŚCIE… 7 stawowe znaczenie dla określenia pozycji prezydenta ma art. 10 i art. 126.. W 1989 r. przywrócono w Polsce parlament o dwóch izbach, w którym wyraźną przewagę ma Sejm.. Każda w wymienionych władz sprawuje swoje funkcje samodzielnie.. W pierw-szym, ustawodawca konstytucyjny postanawia, iż ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opie-ra się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.84% Polityka- sciąga (wł. terytorialna, sądownicza, wykonawcza i ustawodawcza) 84% Typy państw (państwo demokratyczne, państwo totalitarne, państwo autorytarne) 83% Władza i polityka jako zjawiska społeczne; 87% Sytuacja polityczna i zmiany ustrojowe w Polsce po obradach Okrągłego Stołu do roku 1997; 85% Konstytucja jako ustawa .Scharakteryzuj ustrojowe podstawy działania władzy sądowniczej..

Zasada podziału i równoważenia władz a odrębność władzy sądowniczej.

Montesquieu) w jego dziele "O duchu prawa", wydanym po raz pierwszy w Genewie w roku 1748.Jest to jedno z podstawowych dzieł oświecenia, a podany w nim model trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, stanowi obecnie podstawę ustroju większości państw demokratycznych i .. Trybunał Stanu - Trybunał Konstytucyjny.. Są one władzą niezależną i odrębną od innych władz państwowych.. Istota władzy sądowniczej w sensie konstytucyjnym zakłada, że jest ona wykonywana przez sądy jako organy jurysdykcyjne.5.4.. 1 Konstytucji RP).nie jest zatem wymagana szczegółowa podstawa prawna.. W razie sporów kompetencyjnych orzeka Sąd Najwyższy, który przeważnie opowiada się za wzmocnieniem władzy centralnej.. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.. Pozycja ustrojowa sądów w Konstytucji RP.. Żadna z nich nie ma charakteru pomocniczego czy kontrolnego nad pozostałymi władzami.Na tej podstawie oparta jest władza sądownicza, która kolejno obejmuje: I.. Sądy oraz Trybunały Konstytucyjny i Stanu są częścią aparatu państwowego.. Przedmiotowy zakres działania sądów.Władza sądownicza to trzecia, obok władzy ustawodawczej i wykonawczej, władza w państwie..

Sądy a podział władzy .

Można także pokusić się o odwrotną analizę tegoż zagadnienia: czy nie jest tak,Art.. - Sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania - jest to tzw. nadzór judykacyjny (określa go art. 183 ust.. NSA stał się sądem dwuinstancyjnym i jego orzeczenia są ostateczne.. Usytuowanie Rady w Konstytucji, zakres powierzonych jej zadań, a w pewnym sensie także skład osobowy, statuują ten organ w bezpośredniej bliskości władzy sądowniczej i z tą władzą wiążą jego funkcje 4.Podstawy niezależnej władzy sądowniczej.. status ustrojowy samorządu oparty jest na jego odrębnej od państwa podmiotowości w pra-wie publicznym, co gwarantuje mu samodzielność w podejmowaniu zadań publicznych, również tych, które są ujęte w prawie pozytywnym pod postacią klauzuli generalnej"1.Trójpodział władzy w największym skrócie oznacza rozdzielenie władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, które mają na siebie nawzajem z jednej strony oddziaływać, a hamować i kontrolować.Powinny być one w równowadze, chodzi o to, by uniknąć sytuacji, w której jedna z władz zaczyna dominować nad pozostałymi.Władza sądownicza (judykatywa) - w koncepcji trójpodziału władz jedna z podstawowych władz (obok władzy ustawodawczej i wykonawczej) obejmująca rozsądzający spory system organów sądowych w określonym państwie..

Sąd Najwyższy - Jest naczelnym organem władzy sądowniczej w Polsce.

Temu służy również organizacja sądów oraz określanie statusu sędziego.Nie negując konieczności dokonywania reformy także organów władzy sądowniczej, pozostałe dwie nie tylko muszą pozostać w granicach swobody działania narzuconych im przez Konstytucję, ale przede wszystkim uszanować niezależność organów władzy trzeciej od pozostałych.Funkcje i zadania prawa •Funkcja dynamizująca-prawo jest narzędziem zmiany różnych dziedzin życia np. prawo oświatowe regulujące przepisy związane z Nową Maturą.. Zasada podziału i równoważenia władz.. dział: Ustrój.. Scharakteryzuj zadania i kompetencje Prezydenta w .O tej zasadzie mówi art. 10 Konstytucji III RP: Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.. Pozycja ustrojowa sądów w Konstytucji RP.. Zasada podziału i równoważenia władz.. Zgodnie z jej treścią Rzeczpospolita Polska jest republiką parlamentarną i realizuje zasady suwerenności narodu, niepodległości i suwerenności państwa .stwierdza, że władza ustawodawcza konkretyzuje lub określa prawne podstawy działania nie tylko władzy wykonawczej, ale i sądowniczej 9 ..

Celem tej władzy jest urzeczywistnianie sprawiedliwości.

Przedmiotowy zakres działania sądów.Po drugie, głównym zadaniem władzy sądowniczej jest rozstrzyganie sporów, które powstają w procesie stosowania prawa lub jego stanowienia.. 1.Trybunał konstytucyjny - jest elementem władzy sądowniczej, nie jest jednak sądem dlatego że jego działalność nie stanowi wymiaru sprawiedliwości.. Wyroki wydają w imieniu Rzeczypospolitej.Odrębność władzy sądowniczej przejawia się w jej szczególnych kompetencjach, po-legających na sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.. Powołuje on m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka czy prezesa NIKu, natomiast Senat nie decyduje o obsadzeniu żadnego ważnego stanowiska.Jeśli bowiem mamy do czynienia z państwem prawa (art. 2), to istotnym elementem tego fenomenu są jeszcze dwa inne bardzo istotne zapisy Konstytucji.. Wszystkie stany są sobie równe pod względem statusu ustrojowego.Pozycja ustrojowa.. Do władzy sądowniczej zalicza się zatem: sąd najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe, trybunał stanu oraz trybunał .Władza sądownicza.. O ile władza ustawodawcza i wykonawcza zostały ze sobą połączone o tyle sądownictwo "trzyma się nieco na uboczu".Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej (Trzeciej Rzeczypospolitej) - struktura organizacyjna państwa polskiego, określona Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku.. Sądy a podział władzy .. Spór o władzę sądowniczą w okresie transformacji ustrojowej .. Warunkiem właściwego funkcjonowania władzy sądowniczej jest przestrzeganie zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów.władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.. Zasada podziału i równoważenia władz a odrębność władzy sądowniczej.. Po drugie, zasada nadrzędności Konstytucji (art. 8): 1.. Władzę sądowniczą stanowią niezawisłe i niezależne sądy czyli wymiar sprawiedliwości.. Na podstawie art. 173 Konstytucji organami władzy sądowniczej są sądy i trybunały, które stanowią niezależną i odrębną władzę.. Konstytucji RP) Zasada zwierzchnictwa narodu (art.4 Konstytucji RP) Zasada podziału i równowagi władz (art.10 Konstytucji RP) Zasada gwarancji praw i wolności jednostki Zasada społecznej gospodarki rynkowej Zasada prawidłowej legislacji-zasada dostatecznej określonościOrgany władzy sądowniczej a.. Art. 11.1.Obie władze mogą m.in. nakładać podatki, uchwalać przepisy dotyczące ochrony zdrowia, moralności i porządku publicznego itd.. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.. Po pierwsze, zasada legalizmu (art. 7): Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.. Pozycja ustrojowa KRS od wielu lat wywołuje spory 3.. Omów zasady postępowania w sprawie pytań prawnych : sporów kompetencyjnych rozstrzyganych przez TK..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt